Naše školní družina

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Plní vzdělávací cíle a rozvíjí specifické nadání dětí. Pomáhá dětem překonávat jejich handicapy. Důležitou roli má v prevenci sociálně patologických jevů.

Základním prostředkem činnosti ve školní družině je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce.

Školní vzdělávací program ŠD při ZŠ Pouchov navazuje na ŠVP prvního stupně ZŠ. Usiluje o vytváření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním vlivům, která bude znát svou cenu, najde své místo ve zdravé sociální skupině.

Přijímání dětí

Do školní družiny jsou děti přijímány na základě kritérií a řádně vyplněného a odevzdaného zápisního lístku. Na každém zápisním lístku musí být uvedeno, jak bude dítě ze ŠD odcházet (v doprovodu rodičů, sourozenců, samostatně).

Úplata

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je 200,- Kč měsíčně, vybírá se ve 2 etapách:

  • září-prosinec 800,- Kč
  • leden-červen 1200,- Kč

Forma plateb je stanovena ve Vnitřním řádu ŠD.

O snížení nebo prominutí platby rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním. V případě sourozenců není poskytnuta žádná sleva.

Docházka žáka výhradně na ranní provoz ŠD je zpoplatněna částkou 100,- Kč měsíčně.

Provoz školní družiny

Zájmové vzdělání je poskytováno po dobu deseti měsíců - tj. po dobu konání školního roku. Činnost je přerušena v době podzimních, zimních nebo jarních prázdnin (výše úplaty zůstává stejná).  

Provoz školní družiny začíná příchodem žáků do prostor ŠD v 6:15 až 7:.45 hodin.

Následně si děti přebírají vychovatelky od vyučujících po skončení vyučování v 11:45.
Děti, které mají výuku delší, předávají učitelky vychovatelce (i dělené vyučování).

Provoz školní družiny je zabezpečen do 16:30.
Jednotlivá oddělení se spojují v 15:00, 15:30, od 16:00 – 16:30 - funguje již jedno oddělení.

Odchody dětí ze ŠD jsou možné :

  • po obědě v šatně u školní jídelny
  • kdykoliv po 14:30 ve třídách

Činnosti školní družiny

Cílem školní družiny je efektivně využívat volný čas dětí. Týdenní rozvrh činnosti je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny – střídání klidných a pohybově náročných činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností. Ke hrám i ostatním k činnostem využíváme školní zahradu s letním altánem.

  • Pravidelná činnost – je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru.
  • Příležitostné akce –nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností.
  • Spontánní aktivity – zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku (po organizované části pobytu v družině), spontánní hry v rámci ranního pobytu žáků nebo v tzv. koncové družině.
  • Odpočinkové činnosti – chápeme nejen ve smyslu klidových činností (poslechové činnosti, individuální hry, klid po obědě), ale i jako aktivní odpočinek (rekreační činnost), který bude kompenzovat jednostrannou zátěž během školního vyučování.
  • Příprava na vyučování – zahrnuje didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získali ve školním vyučování.

Kontakty

Kancelář školy
495 212 121

Ředitel školy
495 220 129

Školní jídelna
495 214 651

Všechny kontakty

Adresa

ZŠ Hradec Králové - Pouchov
K Sokolovně 452
503 41 Hradec Králové

IČO: 62693123

ID datové schránky: mqsmmmu

Zobrazit mapu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.