Zápis žáků do 1. tříd - termíny a základní informace

12.02.2024

Zápis žáků do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem Hradec Králové

 

Povinná školní docházka se vztahuje na:

  • státní občany České republiky,
  • občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů,
  • jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší 90 dnů,
  • účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně a duševně vyspělé, požádá-li o to jeho zákonný zástupce a svou žádost doloží doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny Královéhradeckého kraje, www.pppkhk.cz, tel: 495 265 423)

Zápis žáků do 1. tříd základních škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, pro školní rok 2024/2025, se v budovách škol uskuteční v tomto termínu:

  • v pátek 12. dubna 2024  od 14:00 do 18:00 hodin
  • v sobotu 13. dubna 2024  od 9:00 do 11:00 hodin

 

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka/ředitel základní školy, v souladu s ustanovením § 165 školského zákona. Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce žáka nezvolí jinou než spádovou školu. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše počtu žáků, stanoveného pro přijetí k příslušnému školnímu roku. Právo přednostního přijetí se vztahuje pouze na „spádové“ děti. Pokud se k zápisu přihlásí všechny děti ze spádového obvodu, a tedy všem žádostem „spádových“ dětí bude vyhověno, lze „nespádové“ děti nepřijmout z důvodu naplnění „kapacity otevíraných tříd“.

Základní školy před zahájením zápisu zveřejní, způsobem umožňujícím dálkový přístup:

  • kritéria pro přijímání žáků,
  • počet žáků, které budou pro nový školní rok přijímat,
  • další údaje k zápisu, např. adresu pro elektronický zápis dítěte.

Bližší informace k organizaci a průběhu zápisu v základních školách naleznete na webových stránkách škol přibližně od poloviny měsíce března 2024. Je možné je získat i ve dnech otevřených dveří, které školy budou pořádat a jejichž termíny budou zveřejněny v Radnici a webových stránkách města Hradce Králové (školství a vzdělávání → základní školy). Školské obvody základních škol – seznam ulic s odkazem na spádovou základní školu najdete na webových stránkách města Hradec Králové (školství a vzdělávání → základní školy → seznam ulic ….).V případě, že „svou“ ulici v seznamu nenaleznete, volejte Ing. K. Snopkovou, referentku odboru školství: 495 707 710.

Kontakty

Kancelář školy
495 212 121

Ředitel školy
495 220 129

Školní jídelna
495 214 651

Všechny kontakty

Adresa

ZŠ Hradec Králové - Pouchov
K Sokolovně 452
503 41 Hradec Králové

IČO: 62693123

ID datové schránky: mqsmmmu

Zobrazit mapu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.