Jste zde: Škola > Začít spolu

Začít spolu

V naší škole již sedm roků využíváme v některých třídách prvky výukového programu Začít spolu. Do programu se zapojily paní učitelky, které měly zájem změnit zaběhnutý styl výuky, učit děti jinak, dát jim i jejich rodičům možnost zapojit se do přípravy i průběhu hodin. Každá paní učitelka nastavila program tak, aby vyhovoval potřebám skupiny, pokud je to možné i jednotlivcům, ale také zkušenostem z vlastní praxe. Díky tomu v každé třídě probíhá program Začít spolu trochu jinak. Liší se i způsob hodnocení. V nižších ročnících preferujeme hodnocení slovní, které postupně přechází ve třetí či čtvrté třídě na hodnocení známkou.

Jedním z prvků programu je také sezení rodič-žák-učitel, které probíhá většinou dvakrát do roka. Každý rodič má možnost objednat se na toto setkání, jehož cílem je vzájemně se lépe poznat, probrat naše očekávání a je možno sepsat i určitou smlouvu o další spolupráci.

Program Začít spolu je vhodný pro všechny děti. Žáci musí postupně získat stejné množství dovedností, jako v běžné třídě. Obsah probraného učiva odpovídá běžným třídám. Jiná je pouze cesta, jak k daným cílům dojdeme.  Klademe důraz na skupinovou práci, komunikaci mezi dětmi, schopnost diskutovat, prosazovat své myšlenky, ale také umět naslouchat druhému a přijmout jeho názor.

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.“

                                                                                                            [Čínské přísloví]


Největší odměnou pro učitele je, když od dětí slyší, že je škola baví a že se do školy vždy těší. J

Jak tedy probíhá výuka v Začít spolu.

Den začínáme v ranním kruhu, kde se učíme nejen vyjadřovat své myšlenky, ale i umět naslouchat ostatním, dát kamarádovi prostor k vyjádření vlastního názoru. Žáci se zde učí komunikovat, umí zhodnotit svou práci i nastavit si své cíle.

V ranním kruhu se podělí o své zážitky, svěří se se svými starostmi i úspěchy a naladí se na dopolední vyučování. 

V ranním kruhu také procvičujeme učivo, může sloužit k seznámení s novou látkou nebo je motivací k další činnosti.

Část výuky probíhá stejně jako v běžných třídách se zařazením různých aktivizačních metod.

V další části jsou děti zařazeny do center, kde pracují v týmech. Učí se spolupracovat, pomáhat si navzájem a učením druhých sami upevňují své znalosti.

Výuka probíhá v tematických blocích. Témata si mohou starší žáci tvořit sami, vítáme i názory rodičů. Rodič je další součástí výuky ve třídě, může kdykoliv do třídy přijít, pomoci dětem připravit centra aktivit nebo jen posedět.

Tvoříme také společné projekty, děti navazují kamarádství i mimo třídu, učí se pomáhat mladším spolužákům a v neposlední řadě se učí požádat o pomoc.

Na závěr center probíhá hodnotící kruh, kde se žáci podělí o výsledky své práce. Zhodnotí činnost svou i své skupiny, zamyslí se nad možným zlepšením do budoucna a shrnou, co se danou aktivitou dnes naučili, jaké poznatky získali. 09.04. 2014

Putování vody

Putování vody
Fotoreportáž z měsíc trvajícího rpojektu
celý článek ...
13.11. 2013

Začít spolu na ZŠ Pouchov

Naše škola ve  školním roce 2013/2014 otevřela jednu první třídu, 1.B, ve vzdělávacím programu "Začít spolu". Z dosavadních zkušeností a zároveň z ohlasu rodičů dětí, navštěvujících tuto…
celý článek ...